Got to main content

Biosikringskursus

Center for Biosikring og Bioberedskab varetager uddannelsen af biosikringsansvarlige på virksomheder og institutioner, der har behov for en tilladelse fra CBB. Jævnfør biosikringslov og -bekendtgørelse er det et vilkår for tilladelsen, at virksomheden udpeger en sikringsansvarlig og sender denne på biosikringskursus.

Undervisningen er en del af centrets myndighedsopgave, og det er gratis at deltage.

Målgruppe

 • Kommende biosikringsansvarlige

Forudsætninger for at blive biosikringsansvarlig:

 • Skal være fastansat i virksomheden eller på institutionen, hvor vedkommende skal være biosikringsansvarlig og have sin daglige gang på faciliteten
 • Skal have en relevant faglig baggrund til varetagelse af opgaven som biosikringsansvarlig
 • Skal kunne overskue det område, vedkommende skal være sikringsansvarlig for (virksomheden må ellers uddanne flere sikringsansvarlige)
 • Skal gennemføre biosikringskurset på tilfredsstillende vis og vurderes egnet som biosikringsansvarlig af CBB
 • Skal have ren straffeattest (samtykkeerklæring til rekvisition af straffeattest til offentlig brug fra Det Centrale Kriminalregister underskrives på kursusdagen)
   

Formål

Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at varetage opgaven som biosikringsansvarlig på de virksomheder og institutioner, de repræsenterer. Det kræver, at personen er godt bekendt med baggrunden og behovet for biosikring, ved hvordan biosikringslovgivning og –bekendtgørelse skal overholdes og følges, samt forstår det ansvar og de forpligtelser, der følger med rollen. Det er også centralt for kurset at tydeliggøre, hvad god biosikringskultur er, og hvad den biosikringsansvarlige kan gøre for at fremme en god biosikringskultur.

Indhold

På kurset vil følgende elementer blive gennemgået:

 • Introduktion til biosikring og CBB
 • Biologiske våben
 • Lovgivning om biosikring i Danmark og internationalt
 • Kontrollisten
 • Biosikring i praksis – ansvar og forpligtelser
 • Biosikring i praksis – blanketter og kommunikation med CBB
 • Bioberedskabet

Undervejs vil kursisterne blive præsenteret for forskellige dilemmaer som oplæg til gruppearbejde om etiske overvejelser og handlemuligheder.

Undervisningsform

Kurset bliver afholdt på Center for Biosikring og Bioberedskab ved Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S.

Kurset varer én dag, og der er mødepligt til hele undervisningsforløbet.

Tilmelding og kursusdatoer

Tilmelding til kurset foregår via CBBs kursusportal: https://booking.biosikring.dk

På kursusportalen er der også en oversigt over kommende kursusdatoer.