Got to main content

CBB´s kontaktnumre

 • Centrets hovednummer: 3268 8127 (besvares i centrets åbningstid)
 • Alarmeringsnummer til det biologiske beredskab: 7020 6606 (døgnbemandet)

NB: Ved mistanke om biologisk terrorhændelse kontaktes politiet på Alarm 112


 

Generelle opmærksomhedspunkter 

Handlingsanvisningerne skal assistere de generelle beredskabsaktører i de tilfælde, hvor en alarmering hos politiet giver mistanke om en biologisk hændelse eller i tilfælde, hvor en anden beredskabsaktør end CBB er først fremmødt på et skadested, som involverer farligt biologisk materiale.

Generelt henledes opmærksomheden på følgende:

Hændelser med farlige biologiske stoffer er sjældne i Danmark og har hidtil ikke været tabsgivende.
Det kan ikke afgøres af de umiddelbart involverede på skadestedet, om ukendt biologisk materiale er farligt, om materialet er sikkert inddæmmet eller, om der er tale om et biologisk fareområde.

Erkendelsen af, at der er tale om en biologisk hændelse kræver ekspertise, som er til rådighed døgnet rundt ved kontakt til CBB på 7020 6606. CBB skal kontaktes i alle tilfælde, hvor der er mistanke om en hændelse med farligt biologisk materiale.

Kendskab til et muligt biologisk fareområdes beliggenhed og udstrækning er en forudsætning for en sikker indsats. Straks ved henvendelse til CBBs døgnvagt udarbejder CBB en trusselsanalyse og en skitse over det biologiske fareområde, som formidles til politiet og øvrige involverede aktører så hurtigt som muligt. Afhængigt af analysen kan der med kort varsel udsendes et CBB felthold.
CBB anbefaler, at andre myndigheder ikke afsender indsatspersonel til en mistænkt biologisk hændelse uden forudgående kontakt til CBB og kendskab til det mulige biologiske fareområdes beliggenhed. Sker det alligevel, så er CBBs anbefaling:
> at der ikke køres nærmere end 200 meter til skadestedet
> at fremkørsel sker med vinden i ryggen.
> at CBB kontaktes og skitse over fareområdet afventes.

Er der akut tilskadekomne på skadestedet med behov for redning, så bør redning dog iværksættes, også før der foreligger en skitse over det biologiske fareområde. Indsat personel skal som minimum anlægge åndedrætsbeskyttelse (minimum FFP3-maske).
Hvis indsatspersonel uforvarende og ubeskyttet bevæger sig ind i et biologisk fareområde må de regnes for eksponerede.
Der er betydende forskel på den indsatstaktik som skal anvendes ved henholdsvis en biologisk hændelse og en kemisk hændelse – se en principiel sammenligning i bilag 1 ”Indsatstaktiske forskelle på hændelser med biologiske kampstoffer over for kemiske kampstoffer”.
Håndtering/undersøgelse af mistænkt biologisk materiale af andre aktører kan besværliggøre eller umuliggøre CBB’s efterfølgende undersøgelser og skal derfor undgås.


 

Mistanke om biologisk terror

 1. Kontakt politi eller 112: Politiet alarmerer CBB
 2. Trusselsanalyse og skitse over det mulige biologiske fareområde udarbejdes af CBB.
 3. Oplys så mange detaljer som muligt til CBB:
  • Hvorfor er der mistanke om biologisk terror?
  • Er der fremsat trusler?
  • Er der fund af materiale? Bemærk mængde og farve
  • Er der personer, der er eksponerede for mistænkt biologisk materiale?
  • Er der personer med symptomer på sygdom eller skader?
  • Er der andre konkrete fund?
  • Skaf fotos hvis muligt
 4. Undlad, hvis der ikke er akut tilskadekomne, at afsende personel til finde- eller skadestedet før der er modtaget et biologisk fareområde fra CBB

  1. Hvis der allerede er afsendt personel til finde- eller skadestedet:
      > Hold 200 meters afstand til finde- eller skadestedet og vinden i ryggen. Afvent skitse over det biologiske fareområde

  2.. Hvis der allerede er personel i det mulige fareområde:
      > Undgå så vidt muligt at røre ved mistænkte genstande
      > Forsøg ikke at uskadeliggøre mistænkte genstande/spredningsapparater
      > Hvis der ikke er anlagt beskyttelsesudstyr: Afvent instruks som eksponeret​​​

 5. Hvis der er akut tilskadekomne kan der umiddelbart iværksættes personredning
  Indsatspersonel skal som minimum anlægge åndeddrætsbeskyttelse svarende til beskyttelsesmaske klasse FFP3.
   
 6. Eksponerede eller kontaminerede personer:

  1. Evakueres fra det umiddelbare udslipsområde stille og roligt

  2. Anvises ophold nær ved – i separat rum, køretøj eller lignende

  3. Sikres telefonforbindelse ud

  4. Instrueres om at afvente yderligere anvisninger og hjælp

  5. Se generel anbefaling vedrørende evt. rensning under ”Organisering af et biologisk skadested" side 40 i PREFIB

 


 

Pulverpost hos anmelder - mistanke om biologisk materiale

 1. Kontakt politi eller 112: Politiet alarmerer CBB
 2. Trusselsanalyse og skitse over det mulige biologiske fareområde udarbejdes af CBB
 3. Straksanvisninger til anmelder:

  1. Bevar roen – pulver i sig selv er ikke terror. Der sker ingen akut skade ved udsættelse for biologiske stoffer

  2. Undgå så vidt muligt håndtering af forsendelsen. Lad den ligge hvor den er fundet

  3. Forsøg at bemærke så mange detaljer som muligt:
      > Hvorfor er der mistanke til forsendelsen?
      > Er der fremsat trusler?
      > Er der synligt materiale? Bemærk mængde og farve
      > Er der personer, der er eksponerede?
      > Er der noget særligt ved forsendelsen?

  4. Tag fotos af forsendelse og evt. mistænkt biologisk materiale, hvis muligt

  5.  Begræns skaden: Luk døre og vinduer, stands ventilation

 4. Undlad, hvis der ikke er akut tilskadekomne, at afsende personel til finde- eller skadestedet før der er modtaget et biologisk fareområde fra CBB

  • Hvis der allerede er afsendt personel til finde- eller skadestedet:
      > Hold 200 meters afstand til finde- eller skadestedet og vinden i ryggen
      > Afvent skitse over det mulige biologiske fareområde

  • Hvis der allerede er personel i det mulige fareområde:
      > Undgå så vidt muligt at røre ved mistænkte genstande
      > Forsøg ikke at uskadeliggøre mistænkte genstande/ spredningsapparater
      > Hvis der ikke er anlagt beskyttelsesudstyr: Afvent instruks som eksponeret

 5. Hvis der er akut tilskadekomne kan der umiddelbart iværksættes personredning
  Indsatspersonel skal som minimum anlægge åndedrætsbeskyttelse svarende til beskyttelsesmaske klasse FFP3
   
 6. Eksponerede eller kontaminerede personer:

  1. Evakueres fra det umiddelbare udslipsområde stille og roligt

  2. Anvises ophold nær ved – i separat rum, køretøj eller lignende

  3. Sikres telefonforbindelse ud

  4. Instrueres om at afvente yderligere anvisninger og hjælp

  5. Se generel anbefaling vedrørende evt. rensning under ”Organisering af et biologisk skadested” i PREFIB side 40


 

Brand hvor der er farligt biologisk materiale

 1. Kontakt politi eller 112. Politiet alarmerer CBB
 2. Trusselsanalyse og skitse over biologisk fareområde udarbejdes af CBB
 3. Straksanvisninger til anmelder:

  1. Iværksæt straksforanstaltninger jf. egen beredskabsplan

  2. Fjern det farlige biologiske materiale fra branden, hvis muligt. Sørg for at det forbliver sikret og under opsyn

  3. Luk døre og vinduer

  4. Stands ventilation

 4. Kørevej til skadestedet:

  • Hold vinden i ryggen

  • Personlig beskyttelse: Anlæg åndedrætsbeskyttelse, dragt, støvler og handsker senest 200 meter før skadestedet

  • Forudse dekontaminering af eget indsatspersonel

  • Hvis lokaliteten for det biologiske materiale er omfattet af branden: Brug ikke overtryks- eller undertryksventilation

 5. Evakuering af berørte personer jf. gældende evakueringsinstruks

 6. Eksponerede eller kontaminerede personer:

  • Anbringes separat fra øvrige evakuerede – i separat rum i bygning, i køretøj eller lignende

  • Sikres telefonforbindelse ud

  • Instrueres om at afvente yderligere anvisninger og hjælp

  • Se generel anbefaling vedrørende evt. rensning under ”Organisering af et biologisk skadested” i PREFIB side 40


 

Uheld med farligt biologisk materiale - risiko for udslip

På virksomheder og andre faciliteter, hvor der arbejdes med farligt biologisk materiale kan der ske uheld.

Ved udslip forstås ukontrolleret forekomst af farligt biologisk materiale, som medfører risiko for spredning til omgivelserne (materialet er ikke inddæmmet i tætsluttende emballage).

 1. Kontakt CBB døgnvagt på tlf.:  7020 6606
 2. Straksanvisninger til anmelder jf. virksomhedens egen beredskabsplan, herunder:

  1. Forsøg at standse/forhindre udslip hvis muligt (fx låg på beholder, lukning for hane, prop i lækage, overhældning med dekontamineringsmiddel)

  2. Luk døre og vinduer – stands ventilation

 3. Undlad, hvis der ikke er akut tilskadekomne, at afsende personel til skadestedet før der er modtaget et biologisk fareområde fra CBB

  • Hvis der allerede er afsendt personel til skadestedet:  
       > Hold 200 meters afstand til skadestedet og vinden i ryggen. Afvent skitse over det mulige biologiske fareområde

  • Hvis der allerede er personel i det mulige fareområde:   
      > Undgå så vidt muligt at røre ved mistænkte genstande   
      > Forsøg ikke at uskadeliggøre mistænkte genstande/spredningsapparater

  • Hvis der ikke er anlagt beskyttelsesudstyr: Afvent instruks som eksponeret

 4. Eksponerede eller kontaminerede personer:

  • Evakueres fra skadestedet stille og roligt

  • Anvises ophold nær ved – i separat rum, køretøj eller lignende

  • Sikres telefonforbindelse ud

  • Instrueres om at afvente yderligere anvisninger og hjælp

  • Se generel anbefaling vedrørende evt. rensning under ”Organisering af et biologisk skadested” i PREFIB side 40


 

Transportuheld med farligt biologisk materiale - UN-numre 2814 og 3373

 1. Kontakt politi eller 112. Politiet alarmérer CBB
 2. Trusselsanalyse og skitse over det mulige biologiske fareområde udarbejdes af CBB
 3. Straksanvisninger til anmelder:
  • Forsøg at standse/forhindre udslip (fx låg på beholder, lukning for hane, prop i lækage, overhældning med dekontamineringsmiddel).
  Afspærring: Stop trafik gennem og nær det biologiske fareområde
 4. Undlad, hvis der ikke er akut tilskadekomne, at afsende personel til skadestedet før der er modtaget et biologisk fareområde fra CBB

  • Hvis der allerede er afsendt personel til skadestedet:
     > Hold 200 meters afstand til skadestedet og vinden i ryggen.
     > Afvent skitse over det mulige biologiske fareområde

  • Hvis der allerede er personel i det mulige fareområde:
  > Undgå så vidt muligt at røre ved mistænkte genstande
  > Forsøg ikke at uskadeliggøre mistænkte genstande/spredningsapparater

  • Hvis der ikke er anlagt beskyttelsesudstyr:
  > Afvent instruks som eksponeret

 5. Eksponerede eller kontaminerede personer:
  • Evakueres fra det umiddelbare udslipsområde stille og roligt

  • Anvises ophold nær ved – i separat rum, køretøj eller lignende

  • Sikres telefonforbindelse ud

  • Instrueres om at afvente yderligere anvisninger og hjælp

  • Se generel anbefaling vedrørende evt. rensning under ”Organisering af et biologisk skadested” i PREFIB side 40

 


 

Fund, misbrug, tyveri af farligt biologisk materiale

I nedenstående tilfælde skal der straks tages kontakt til CBBs døgnvagt på telefon 7020 6606:

 • Tilstedeværelse eller fund af kontrolbelagt materiale på en lokalitet, hvor der ikke haves tilladelse
 • Misbrug af kontrolbelagt materiale (anvendelse uden tilladelse)
 • Bortkomst eller tyveri af kontrolbelagt materiale (hvortil der haves tilladelse)


 

Principper og retningslinjer for indsats ved en biologisk hændelse (PREFIB)