Den 25. juni 2021 trådte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale nr. 1357 af 17. juni 2021 i kraft. Bekendtgørelsen kaldes også bilag 1 til bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale af 15. oktober 2009 og afløser det tidligere bilag 1 fra 2019 (BEK nr 1159 af 22/11/2019).

Der er tale om følgende ændringer:

Virus 

  • Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-relateret coronavirus) er kommet på bekendtgørelsens liste over kontrolbelagte virus og er dermed omfattet af den danske biosikringslov.

Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer

  • Gener, der er specifikke for kontrolbelagte virus, er fremover omfattet af kontrol, mens det for kontrolbelagte bakterier og svampe gælder at gener, der udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, eller kan tilføre eller højne patogenicitet, er omfattet af kontrol. 
  • For kontrolbelagte toksiner gælder, at gener der koder for kontrolbelagte toksiner, eller disses underenheder, er omfattet af kontrol.
  • Genetisk modificerede organismer, der indeholder kontrolbelagte gener iht. ovenstående, er også omfattet af kontrol.
  • Desuden er der indført kontrol med genetiske elementer fra inaktiverede kontrolbelagte organismer, såfremt disse indeholder regenererbare nukleinsyrer, som kan anvendes mhp. isolation, oprensning, amplifikation, detektion eller identifikation.   

Holdere til dyrkningskamre

  • I afsnittet om fermentorer, afsnit 3.b, er der tilføjet en note 2 med følgende tekst: ”Holdere til dyrkningskamre omfatter blandt andet engangsdyrkningskamre med stive vægge”. Tilføjelsen er en præcisering og medfører ingen ændring af gældende praksis.

Se ændringsbekendtgørelsen her: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale nr. 1357 af 17. juni 2021