Opdateret 02.11.2017

Bioberedskab

CBB koordinerer alle aktiviteter vedrørende biologiske kampstoffer og bioterrorisme på Statens Serum Institut både i beredskabsopbygningen og i krisesituationer, og CBB opretholder et døgnberedskab til imødegåelse af hændelser med farlige biologiske stoffer.

Centrets aktiviteter er forsknings- og vidensbaserede og inkluderer lægefaglig, mikrobiologisk og våbenteknisk specialkompetence. Det biologiske beredskab er en del af det nationale CBRN-sikkerhedsberedskabet. Beredskabet til håndtering af biologiske terrortrusler inddrager et stort antal offentlige myndigheder og kan overordnet inddeles i overvågningsaktivitet, indsatsberedskab og modforanstaltninger.

 


Overvågning af det biologiske situationsbillede

Overvågning sker dels ved informationsindhentning med særlig opmærksomhed på teknisk-biologiske aspekter dels ved overvågning af sygdomsforekomst. Overvågningen foregår både nationalt og i et internationalt samarbejde og har til hensigt at fokusere beredskabet på de mest relevante trusler.

Overvågningen gennemføres ved en kombination af flere elementer, fx:

  • Sundhedspersonale i "frontlinjen" (praktiserende læger, skadestuelæger og -sygeplejersker, lokale mikrobiologer, patologer, infektionsmedicinere, dermatologer og embedslæger) er opmærksom på tegn på bioterror
  • Varslingssystem for bioterror suspekte hændelser (både type 1 og type 2) i andre lande 
  • Global overvågning af sygdomsudbrud
  • National overvågning af ambulancekørsler som metode til tidlig detektion af sygdomsudbrud

 


Indsats

Indsatsen er delvist forskellig ved type 1- og type 2-hændelser, idet der ved type 1-hændelser sker en primær inddragelse af politiet, mens der ved type 2-hændelser primært sker en inddragelse af sundhedsvæsenet. I begge hændelsestyper er den diagnostiske udredning afgørende for at identificere det aktuelle kampstof (om noget overhovedet), så de mest relevante modforanstaltninger kan indsættes. Ligeledes er det afgørende at afgrænse et fareområde, så yderligere eksponering kan undgås, og allerede eksponerede personer sættes i behandling. Diagnostisk udredning sker ved CBB's foranstaltning, herunder med anvendelse af særlige døgnbemandede felthold til prøvetagning og analyse, samt specialmandskab til gennemførelse af spredningsvurderinger og beslutningsstøtte.

 


Modforanstaltninger

Uvedkommende skal holdes ude af eventuelle fareområder, indtil CBB har sikret, at der er truffet de fornødne foranstaltninger til imødegåelse af en eventuel fare. Modforanstaltninger kan være fx lægebehandling, isolation, karantæne, anvendelse af værnemidler, afspærring, dekontaminering. Valget af modforanstaltninger baserer sig dels på centrets generelle ekspertise dels på prognostiske beregninger i den konkrete situation.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk