Opdateret 07.07.2015

Bioberedskab

Center for Biosikring og Bioberedskab koordinerer alle aktiviteter vedrørende biologiske kampstoffer og bioterrorisme på Statens Serum Institut (SSI) både i beredskabsopbygningen og i krisesituationer, og CBB opretholder et døgnberedskab til imødegåelse af hændelser med farlige biologiske stoffer.

Centrets aktiviteter er forsknings- og vidensbaserede og inkluderer lægefaglig, mikrobiologisk og våbenteknisk specialkompetence. Det biologiske beredskab er en del af CBRN-sikkerhedsberedskabet. Beredskabet til håndtering af biologiske terrortrusler inddrager et stort antal offentlige myndigheder og kan overordnet inddeles i overvågningsaktivitet, indsatsberedskab og modforanstaltninger.

 


Overvågning

Overvågning sker dels ved traditionel efterretningsovervågning med særlig opmærksomhed på teknisk-biologiske aspekter dels ved overvågning af sygdomsforekomst. Overvågningen foregår både nationalt og i et internationalt samarbejde og har til hensigt at fokusere beredskabet på de mest relevante trusler. I akutte situationer tjener den efterretningsbaserede trusselsvurdering til at prioritere den diagnostiske udredning. I det aktuelle beredskab foregår disse aktiviteter i samarbejde mellem bl.a. Center for Biosikring og Bioberedskab og efterretningstjenesterne.

Overvågningen gennemføres ved en kombination af flere elementer:

  • Sundhedspersonale i "frontlinjen" (praktiserende læger, skadestuelæger og -sygeplejersker, lokale mikrobiologer, patologer, infektionsmedicinere, dermatologer og embedslæger) er opmærksom på tegn på bioterror
  • Varslingssystem for bioterror suspekte hændelser (både type 1 og type 2) i andre lande 
  • Global overvågning af sygdomsudbrud
  • National overvågning af ambulancekørsler som metode til tidlig detektion af sygdomsudbrud

 

Biologiske terrorhændelser inddeles i to hovedtyper: type 1-hændelser, hvor der er tale om et primært angreb, dvs. mistanke om at udlægning af biologisk kampstof har fundet sted; og type 2-hændelser, hvor sygdomsudbrud sker efter et forudgående, skjult angreb.

Ved enkelte type 2-hændelser i terroristisk sammenhæng har der været anvendt mikroorganismer (fx salmonella), som kan forekomme normalt i Danmark, typisk i forbindelse med kontaminering af fødevarer. Opdagelse af sådanne hændelser kan være vanskelig, men til gengæld er de normale analyse- og behandlingsprocedurer gearet til at håndtere den slags situationer.

 


Indsats

Indsatsen ved terrorhændelser er delvist forskellig ved type 1- og type 2-hændelser, idet der ved type 1-hændelser sker en primær inddragelse af politiet, mens der ved type 2-hændelser primært sker en inddragelse af sundhedsvæsenet. I begge hændelsestyper er den diagnostiske udredning afgørende for at identificere det aktuelle kampstof (om noget overhovedet), så de mest relevante modforanstaltninger kan indsættes. Ligeledes er det afgørende at afgrænse et fareområde, så yderligere eksponering kan undgås, og allerede eksponerede personer sættes i behandling. Diagnostisk udredning sker ved CBB's foranstaltning, herunder med anvendelse af særlige døgnbemandede indsatshold til prøvetagning og analyse, samt specialmandskab til gennemførelse af spredningsvurderinger og beslutningsstøtte.

 


Modforanstaltninger

Uvedkommende skal holdes ude af eventuelle fareområder, indtil CBB har sikret, at der er truffet de fornødne foranstaltninger til imødegåelse af en eventuel fare. Modforanstaltninger kan være fx lægebehandling, isolation, karantæne, anvendelse af værnemidler, afspærring, dekontaminering. Valget af modforanstaltninger baserer sig dels på centrets generelle ekspertise dels på prognostiske beregninger i den konkrete situation.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk