Opdateret 02.12.2019

Relaterede links

Lovgivning
  • Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus:
    BEK nr 1247 af 28/11/2019

Lovgivning

I forbindelse med WHO’s bestræbelser på at udrydde polio globalt, skal der sikres lovhjemmel i dansk lovgivning til at indføre de nødvendige nationale foranstaltninger. Lovhjemlen etableres af Sundheds- og Ældreministeriet i Lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr (Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre biologiske stoffer mv.: Lov nr. 1554 af 18/12/2018).  Heri beskrives de overordnede rammer for lovgivningen, ligesom Center for Biosikring og Bioberedskab udpeges som national indeslutningsmyndighed (NIM). Loven trådte i kraft den 1. juli 2019 og er efterfølgende indarbejdet i Bekendtgørelse af sundhedsloven: LBK nr 903 af 26/08/2019.

Bekendtgørelse

”Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus” (BEK nr 1247 af 28/11/2019) beskriver de krav, der stilles til virksomheder, der er i besiddelse af, dyrker, anvender eller opbevarer poliovirus, samt de virksomheder der er i besiddelse af, anvender eller opbevarer materiale, der potentielt kan indeholde infektiøst poliovirus (PIM).

Kravene i bekendtgørelsen er i overensstemmelse med hhv. WHO’s handlingsplan "Global Action Plan III" (GAPIII) samt WHO’s dokument "Guidance to minimize risks for facilities collecting, handling or storing materials potentially infectious for polioviruses".

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk