Opdateret 02.11.2017

Hændelsestyper

Der opereres med tre typer af biologiske hændelser:

  • En biologisk hændelse type 1 er karakteriseret ved, at der er et konkret fund, som giver anledning til alarmering, typisk af politiet. Det geografiske sted, hvor angrebet er sket vil være kendt og tidspunktet for angrebet, forstået som frigivelsen af det biologiske stof, vil kunne approximeres. Fundet kan fx være en forsendelse, der indeholder stof, der mistænkes for at være farligt biologisk stof.  Ved en type 1 hændelse kan der forholdsvis hurtigt iværksættes en udredning, og herunder eventuelle modforanstaltninger.
  • En biologisk hændelse type 2 er karakteriseret ved et eller flere udbrud af sygdom (med terrorrelevant agens). Selve udlægningen eller frigivelsen af det biologiske stof er altså sket skjult. Sygdomsudbruddene kan være tidsmæssigt og geografisk forskudte og er ikke umiddelbart koblet til en geografisk lokalitet eller fysiske genstande. Tid og sted for angrebet vil derfor sandsynligvis være ukendt.
  • En biologisk hændelse type 3 er et uheld med farlige biologiske stoffer, altså en ikke-intentionel tildragelse. Det kan fx være et udslip fra en virksomhed, som har tilladelse til at arbejde med det pågældende stof. Stedet for uheldet vil være kendt og tidspunktet vil være kendt eller vil kunne approximeres.

Der er væsentlige forskelle på imødegåelsen af de forskellige typer hændelser, med type 1 + 3 på den ene side og type 2 på den anden side:

Ved en type 1 hændelse er inkubationstiden ikke nødvendigvis udløbet endnu. Hvis den ikke er udløbet, så er der her et kritisk tidsmæssigt vindue, hvori ekspertberedskabet kan arbejde på at identificere det farlige stof. Hvis stoffet kan identificeres før udløbet af inkubationstiden, så kan behandling i princippet (og hvis den findes) iværksættes før nogen bliver syge. Dette reducerer selvfølgelig risikoen for tab. Formålet med en indsats vil være at standse angrebet dvs sikre, at der ikke sker yderligere skade på grund af fortsat våbenvirkning, identificere det biologiske stof, et biologisk fareområde, et eksponeringsområde, de eksponerede personer og at iværksætte de mulige modforanstaltninger, herunder evt. medicinsk behandling af eksponerede personer. Fareområdet holdes afspærret indtil genopretning er gennemført.

Ved en hændelse type 3 vil inkubationstiden forventeligt ikke være udløbet endnu. Samtidig er det farlige stof kendt, i og med at virksomheden har tilladelse fra CBB til at besidde stoffet. Derfor vil modforanstaltninger og herunder medicinske modforanstaltninger kunne iværksættes meget hurtigt. Ved en type 3 hændelse, hvor der er sket udslip til omgivelserne, og hvor der er fare for eksponering af personer, vil formålet med en indsats være at standse yderligere udslip, at identificere fareområdet og eksponeringsområdet samt at iværksætte de mulige modforanstaltninger, herunder evt. medicinsk behandling af eksponerede personer. Fareområdet holdes afspærret indtil genopretning er gennemført.

Ved en type 2 hændelse er tid og sted for angrebet forventeligt ukendt. Samtidig er inkubationstiden udløbet, i hvert fald for nogle af de eksponerede personer, i og med at sygdomstegn er indtruffet. Sygdom er altså allerede i udvikling, hvilket øger risikoen for at tab ikke kan undgås, selv hvis effektiv behandling findes (afhængigt af det aktuelle biologiske stof) og kan iværksættes rettidigt. Formålet med en indsats vil være at få identificeret fareområder, eksponeringsområder, de eksponerede personer samt at få iværksat de mulige modforanstaltninger, herunder evt. medicinsk behandling.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk