Opdateret 02.07.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
 • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
  BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
 • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
  BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Teknologi (viden)

Udvikling af teknologi som umiddelbart kan bruges til fremstilling eller anvendelse af biologiske våben, kræver en specifik tilladelse fra CBB. For at opnå en sådan tilladelse kræves det bl.a., at formålet er legitimt, hvilket i denne sammenhæng betyder, at det sker som led i udvikling eller afprøvning af modforanstaltninger eller andet gavnligt formål. Ansøgning herom er individuel og aftales i det konkrete tilfælde med CBB. Øvrig teknologi, herunder teknologi der har et legitimt formål, men som vil kunne misbruges som et led i biologisk våbenudvikling (dobbelt anvendelse), kræver ikke forudgående tilladelse, (jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, §1, stk 2). Virksomheder, der udvikler sådan teknologi, skal indhente vejledning hos CBB for at begrænse misbrugsmulighederne. Kontrollen anvendes ikke på teknologi, der allerede er i det offentlige rum.

Teknologi, der er kontrolbelagt, falder i tre kategorier:

A. Umiddelbar våbenudvikling eller -anvendelse er mulig – krav om forudgående tilladelse fra CBB inden projektstart


B. Alvorlig misbrugsmulighed som led i våbenudvikling – krav om forudgående vejledning fra CBB


C. Mindre alvorlig og mere generel misbrugsmulighed – opmærksomhed og ansvarlig sikringskultur på virksomheden

Identifikation af misbrugspotentiale

Forskningsinstitutioner og virksomheder, som beskæftiger sig med biologirelaterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, er jf. § 4 i Bekendtgørelse 981 af 15/10/2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale samt bilag 1, pkt. 3.i., forpligtede til at træffe forholdsregler, der sikrer, at teknologi med misbrugspotentiale identificeres.

Det anbefales at virksomhederne screener forskningsprojekter i forhold til skemaet: Screening for teknologi med misbrugspotentiale:

 • Hvis der inden projektets start kan svares bekræftende på et eller flere af spørgsmålene, skal der rettes henvendelse til CBB
 • Hvis der inden projektets start kan svares afkræftende på alle spørgsmålene skal:
  - screening foretages midtvejs i projektet. Og altid, hvis uventede resultater fremkommer
  - screening foretages inden formidling af resultater
 • Hvis der på et af disse tidspunkter kan svares bekræftende på et eller flere af en række spørgsmål, skal der rettes henvendelse til CBB

 

Skemaet gennemgås og dateres af den forskningsansvarlige leder og kan forevises ved fx tilsyn fra CBB.

 


Anbefalinger til virksomheder

Afklar om der i virksomheden er aktiviteter med dobbelt anvendelsesmulighed, hvilket om nødvendigt kan ske med bistand fra CBB. Hvis der findes teknologi med misbrugsmuligheder, bør medarbejderne gøres opmærksom på disse muligheder samt instrueres i simple forholdsregler til at imødegå misbrug. Overvej også hvilken viden, virksomheden videregiver til samarbejdspartnere og kunder og vær i øvrigt opmærksom på usædvanlige forhold i forbindelse med ydelse af teknisk bistand til eksterne partnere.

CBB anbefaler desuden at virksomheder, der arbejder med teknologi der kan misbruges til våbenudvikling, inkluderer et etisk regelsæt om god videnskabelig praksis i sit værdisæt, fx som det adfærdskodeks CBB tilslutter sig.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk