Opdateret 06.12.2018

Relaterede links

Humanpatogener, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale
  • Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale:
    BEK nr 981 af 15/10/2009
Dyrepatogener
  • Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr:
    BEK nr 803 af 22/06/2017
Tilladelsestyper

Toksiner under grænsemængderne

Kontrolbelagte biologiske stoffer, der er underlagt kontrol, er oplistet på kontrollisten, som udgør bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer. Endvidere er der på biosikring.dk i menuen ”Hvad er omfattet af kontrol” en generel afgrænsning af hvilke biologiske stoffer, der er omfattet samt specifikke bemærkninger.

Reglerne vedrørende besiddelse, anvendelse og opbevaring af kontrolbelagte toksiner følger dem for besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer med en enkelt undtagelse: Hvis den akkumulerede mængde af hvert enkelt toksin ikke overstiger de grænsemængder, der er angivet i Tabel 1 (Se menuen Biosikring/ Hvad er omfattet af kontrol?) kan besiddelse, anvendelse og opbevaring af toksiner fritages fra overholdelse af nedenstående paragraffer i BEK nr. 981 af den 15/10/2009 med senere ændringer. Se hvilke paragraffer fritagelsen omfatter i tabellen nedenfor.

Bemærk: Fremstilling af kontrolbelagte toksiner under grænsemængderne er ikke omfattet af de lempeligere krav. Fremstilling af kontrolbelagte toksiner følger reglerne for kontrolbelagte biologiske stoffer.

Fritagelsen betyder i praksis, at virksomheder, som søger om tilladelse til besiddelse af toksiner under grænsemængderne, ikke skal udfylde oplysninger om sikringsforhold eller opbevaringsforhold i ansøgningsskemaet, og heller ikke udfærdige en sårbarhedsvurdering og sikringsplan. Virksomheder med tilladelse er fritaget fra kravene til opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer, der vedrører fysisk sikring samt kravene om at anvende CBB-koder, føre lagerlister, personlister og adgangskontrol af ikke registrerede personer. CBB stiller ikke krav til, at virksomhederne skal have en procedure for bortskaffelse eller en procedure i forbindelse med uheld.

Toksiner under grænsemængderne må gerne stå på lister som fx ”Kemibrug”, hvis de som andre giftstoffer er låst inde i et giftskab. Hvis de står i et frit tilgængeligt skab, må de ikke stå på en liste tilgængelig for udenforstående.

Det er virksomhedernes ansvar at holde styr på, om de overskrider grænsemængderne, når de løbende indkøber toksiner. 

Fritagelsen omfatter følgende paragraffer:

§ 5, stk. 3, pkt. 5-6

Virksomhederne skal ikke udfylde oplysninger om sikringsforhold eller opbevaringsforhold i ansøgningsskemaet

§ 12, stk. 3

Virksomheden er fritaget fra krav om personliste

§ 13

Virksomheden er fritaget fra krav om adgangskontrol af ikke registrerede personer

§ 15

Virksomheden er fritaget fra krav om fysisk sikring

§ 17, stk. 1-3 

Virksomheden er fritaget fra krav om udfærdigelse af sårbarhedsvurdering og sikringsplan

§ 18, stk. 1-3 

Virksomheden er fritaget fra krav om at føre register/lagerlister samt indberetning af årlig lagerstatus

 

Fritagelsen omfatter ikke:

§ 1, stk. 1-2

Bestemmelserne i BEK nr. 981 af den 15/10/2009 med senere ændringer, der gælder for toksiner

§ 2, stk. 1-2

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er overordnet myndighed på biosikringsområdet 

§ 3

Definitioner

§ 4 

Besiddelse, fremstilling, anvendelse og opbevaring af toksiner kan kun ske efter tilladelse

§ 5, stk. 1-3, pkt. 1-4

Virksomheden skal indsende ansøgningsskema

§ 6, stk. 1-2

Virksomheden skal have et professionelt og legitimt formål

§ 7, stk. 1-3 

Tilladelsen kan gives for en afgrænset periode

§ 8

CBB fastsætter ikke særlige krav til opbevaring, bortskaffelse, lagerføring, sikringsforhold og uddannelse af personale

§ 9, stk. 1-4 

Ændringer i virksomhedens aktiviteter skal meddeles til CBB

§ 10 

Virksomheden er ansvarlig for overholdelse af BEK nr. 981 15/10/2009 med senere ændringer og krav i tilladelsen

§ 11 stk. 1-2 

Virksomheden skal udpege en sikringsansvarlig person

§ 12, stk. 1-2 

Den sikringsansvarlige person skal gennemgå kursus for kommende sikringsansvarlige

§ 14 

CBB kan kræve sikkerhedsvurdering af personer, hvis arbejdet omfatter våbenfremstilling eller –afprøvning

§ 16

Virksomheden skal overholde reglerne for transport af farligt gods

§ 19, stk. 1-3

Virksomheden skal indberette køb, salg, bortskaffelse af toksiner inden for 14 arbejdsdage

§ 20, stk. 1-2 

CBB skal straks underrettes i tilfælde om tyveri, misbrug, bortkomst, mistanke om udslip mv.

§ 21 

CBB fører kontrol med, at bestemmelserne i BEK nr. 981 af den 15/10/2009 med senere ændinger overholdes

§ 22 

CBB kan nedlægge forbud mod besiddelse mv. af toksiner, indtil fastsatte krav er opfyldt

§ 23 

Afgørelser truffet af CBB kan inden for fire uger påklages til Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse

§ 24, stk. 1-3

Strafferammen for at overtræde biosikringslovgivningen er bøde og/eller fængselsstraf i op til 2 år 

 

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk