Opdateret 02.11.2017

 Terminologi

 

Ord

Ordforklaring

Analyse

Metodisk undersøgelse af genstandsområdet med henblik på forståelse eller karakteristik.

Den ansvarlige leder

Den ansvarlige leder er en fysisk person, som er tegningsberettiget for virksomheden, kan afgive erklæringer til det offentlige samt indgå bindende aftaler på vegne af virksomheden.

Ansøgning

Ansøgning om Center for Biosikring og Bioberedskabs tilladelse til virksomhed/aktivitet, der er omfattet af bekendtgørelse af lov nr. 53 af 11. januar 2017 om sikring af dyrepatogener og lov nr. 474 af 17. juni 2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale.

Besiddelse

At eje eller have et kontrolbelagt biologisk stof, fremføringsmiddel eller relateret materiale i sin varetægt.

Biologisk agens

Mikroorganisme (virus, bakterie, svamp), parasit eller toksin fra en levende organisme.

Biologisk anslag

Tilsigtet, skadevoldende handling udført med levende organismer, deres produkter eller komponenter, som er biologisk aktive.

Biologisk beredskab

Metoder, procedurer og remedier samt operativ evne til at anvende disse i praksis til imødegåelse af hændelser med biologiske stoffer, der kan udgøre en trussel mod mennesker, dyr eller materiel.

Biologisk forsvar

Metoder, planer og procedurer til etablering og udførelse af beskyttende foranstaltninger mod biologiske angreb.

Biologisk hændelse

Mistanke om eller faktisk indtruffet ukontrolleret forekomst af farligt biologisk stof forårsaget af uheldsbetinget eller bevidst udslip.

Biologisk våben

Et skadeligt biologisk agens i kombination med et fremføringsmiddel.

Biologiske stoffer

Biologiske stoffer omfatter humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner, visse svampe samt visse genetiske elementer og genetisk modificerede organismer. Visse biologiske stoffer kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag mod mennesker eller dyr, og dermed udgøre en fare for den offentlige sikkerhed.

Biosikkerhed (eng.: biosafety)

Indeslutningsfaciliteter beregnet til at forhindre ikke-tilsigtet skade på mennesker i laboratorier eller miljøet, forårsaget direkte eller indirekte af levende mikroorganismer.

Biosikring (eng.: biosecurity)

Forebyggelse af misbrug af visse biologiske agens, toksiner, udstyr, viden eller kunnen til offensive formål.

Biosikringsmappe

Alle virksomheder, der er omfattet af lov nr. 474 af 17. juni 2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale og lovbekendtgørelse nr. 53 af 11. januar 2017, skal have en biosikringsmappe. Mappen indeholder dokumenter som ansøgning, sikringsplan, vilkår, lagerlister og indberetninger samt anden dokumentation, der er relevant i forhold til virksomhedens tilladelse.

Bortkomst

Bortkomst af kontrolbelagt materiale, som ikke umiddelbart kan forklares ved enten tyveri eller normalt forbrug.

CBB-kode

CBB-koder benyttes ved indberetning og anden kommunikation vedrørende de kontrolbelagte biologiske stoffer, så kommunikationen kan foregå uden at skulle sende rekommanderet. De CBB-koder som virksomheden skal anvende, står i tilladelse til opbevaring. CBB-koder meddeles virksomheden ved udstedelse af tilladelse. 

CBRN

Forkortelse, der refererer til Chemical, Biological, Radiological, Nuclear. CBRN-hændelser er bevidste, ondsindede handlinger med henblik på at dræbe eller fremkalde sygdom og forstyrre samfundet ved brug af kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben eller materialer.

CVR-nummer

CVR-nummeret er virksomhedens unikke identifikationsnummer tildelt ved virksomhedens oprettelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister (LBK nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer).

Dekontaminering

En omdannelse eller uskadeliggørelse af en forurening med dekontamineringsmiddel. Dekontaminering anvendes over for materiel og indsatspersonel i beskyttelsesdragter.

Dobbelt anvendelighed (eng.: dual use)

At et biologisk stof, fremføringsmiddel eller relateret materiale kan anvendes til både fredelige og offensive formål.

Eksponeringsområde

Et geografisk område, hvor der under passage af en aerosol-sky med skadeligt biologisk agens opnås udendørs luftkoncentrationer, som overstiger de af CBB fastsatte tærskelværdier.

Fare (eng.: hazard)

En situation, hvor der kan ske en ulykke, en skade eller noget andet uønsket, eller en genstand, der kan fremkalde noget sådant.

Fareområde

Et geografisk område, hvor passage af en aerosol-sky med skadeligt biologisk agens forårsager en udendørs overfladekontamination, som overstiger de af CBB fastsatte tærskelværdier.

Formålsbeskrivelse

Se vejledning til Ansøgning om tilladelse under Selvbetjening.

Fremføringsmidler

Sprayanordninger og andre ubemandede systemer, der er i stand til at sprede farlige biologiske stoffer.

Fund

Kontrolbelagt materiale på virksomheder eller lokalitet, hvor der ikke er tilladelse fra CBB.

Genetiske elementer

Nukleinsyresekvenser, herunder kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer.

Indberetning

Årlig eller kvartalsvis lagerstatus samt alle overdragelser af kontrolbelagt materiale indberettes til CBB

Kampstof

Særligt fremstillede og eventuelt forarbejdede (våbengjorte) bakterier, virus eller toksiner, der kan fremkalde sygdom og eventuelt død.

Kontrolbelagte materialer

Biologiske stoffer og fremføringsmidler og relaterede materialer som fremgår af kontrollisten.

Kontrollisten

Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere ændringer og bilag 1 til bekendtgørelse nr. 475 af 25. maj 2016, hvor kontrolbelagte stoffer og materialer er angivet.

Lagerenhed

Afgrænset enhed til at lagre visse biologiske stoffer, f.eks. et lukket prøverør med bakteriekultur.

Lagerliste

Liste over virksomhedens beholdning af kontrolbelagt materiale med angivelse af type og mængde.

Lokalitet/afdeling/produktionssted

Den bygning, hvor virksomheden har aktiviteter, som er omfattet af lov nr. 474 af 17. juni 2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale og lovbekendtgørelse nr. 53 af 11. januar 2017 om sikring af dyrepatogener.

Medicinsk efterretning

 

 

Efterretning om lægevidenskabelige, biovidenskabelige, epidemiologiske, miljømæssige og anden analyseret information vedr. menneske- eller dyresundhed. Efterretningen, der er af en særlig teknisk karakter, kræver specialiseret lægefaglig ekspertise gennem hele efterretningscyklus.

Medicinske modforanstaltninger

Metoder og procedurer til imødegåelse af sygdom fx karantæne, isolation og anvendelse af vacciner, antitoksiner og antibiotika.

Misbrug

Anvendelse af kontrolbelagt materiale uden tilstrækkelig og lovpligtig tilladelse fra CBB.

Personliste

Liste over personer i virksomheden, som har adgang til kontrolbelagt materiale.

P-nummer

Et 10-cifret produktionsnummer for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra og har medarbejdere registreret.

Relateret materiale

Materiale, udstyr og teknologi, som er dækket af relevante internationale traktater og aftaler eller inkluderet i nationale kontrollister, og som kan anvendes til konstruktion, udvikling, produktion eller brug af biologiske våben og disses fremføringsmidler.

Risiko (eng.: risk)

Muligheden for, at en fare realiseres en gang i fremtiden. Risiko angives som produkt af sandsynlighed og konsekvens.

Sikkerhedsberedskab

Operativ kapacitet til i praksis at imødegå sikkerhedstrusler.

Sikringsansvarlig

Den person, som virksomheden udpeger og Center for Biosikring og Bioberedskab uddanner til at være ansvarlig for implementering og ajourføring af biosikring i virksomheden.

Sikringsbriefing

Videregivelse af information vedr. tiltag i form af fx ny adgangskontrol, nye alarmer, nye låse, nye frysere, nye placeringer af kontrolbelagt materiale mv.

Sikringsplan

Plan for foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes for at forebygge, opdage, og reagere på tyveri eller misbrug af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale.

Smitteberedskab

Seruminstituttets evne til at overvåge, påvise og imødegå uventede udbrud af infektionssygdom.

Spredningsanalyse

Analyse af det område, der er blevet eksponeret for et biologisk stof, samt udstrækning og placering af det område, som er kontamineret med det biologiske stof. Fareområdet er den del af det kontaminerede område, hvor der er konkret smittefare.

Sundhedsberedskab

Sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlingskapacitet til at håndtere et væsentligt større antal syge end normalt.

Sårbarhedsvurdering

Identifikation af trusler og sikkerhedsmæssige svagheder i forbindelse med besiddelse, fremstilling, anvendelse, opbevaring, køb, salg, transport, overdragelse og bortskaffelse af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale.

Teknologi

Konkret information eller færdighed, der er nødvendig til udvikling, produktion eller brug af et produkt.

Teknologi med misbrugspotentiale

Teknologi, som både kan bruges til gavnlige og skadelige formål, altså til udvikling af biologiske våben. Denne teknologi er kontrolbelagt og kræver evt. tilladelse.

Terrorisme

Kriminelle handlinger med den hensigt at forårsage død, alvorlige skader eller gidseltagning. Formålet er at skabe frygt i befolkningen eller tvinge en regering, eller international organisation, til at foretage eller undlade at foretage en given handling.

Tilladelse

Udstedes af Center for Biosikring og Bioberedskab og angiver vilkår og praktiske oplysninger til virksomhedens arbejde med og registrering af kontrolbelagt materiale.

Tilsyn

Anmeldt eller uanmeldt kontrolbesøg på virksomheden med det formål at sikre, at en virksomhed overholder lov nr. 474 af 17. juni 2008 og bekendtgørelse af lov nr. 53 af 11. januar 2017.

Trussel (eng.: threat)

En muligt forestående fare eller skade, hvor der ligger en menneskelig hensigt bag. Trussel kvantificeres som produktet af intention og risiko.

Tyveri

At kontrolbelagt materiale fjernes uden accept fra en virksomhed, der har tilladelse fra CBB.

Udredning

Indsats af særlige døgnbemandede indsatshold til prøvetagning, analyse og evt. kildedemontering, samt specialmandskab til gennemførelse af spredningsvurderinger, beslutningsstøtte og laboratorieanalyse. Gennemføres mhp. identifikation af det aktuelle biologiske stof eller kampstof, afgrænsning af et fareområde og iværksættelse af relevante modforanstaltninger, så yderligere eksponering kan undgås, og allerede eksponerede personer kan sættes i behandling.

Udslip

Ukontrolleret forekomst. Medfører risiko for spredning i omgivelser og udsættelse af mennesker for smittefare. Kan være bevidst udlægning eller et ukontrolleret uheld med kontrolbelagte stoffer

Undtagelsesliste

Angivelse af, hvilke biologiske stoffer og materialer der er undtaget lov nr. 474 af 17. juni 2008 og bekendtgørelse af lov nr. 53 af 11. januar 2017.

Virksomhed

Juridisk enhed relateret til et CVR-nummer som fx et hospital, en institution, en produktionsvirksomhed mv. eller afdeling heraf.

Vurdering

Evaluering eller estimat baseret på en række faktorer, inklusiv erfaring, observationer, beregninger, sandsynlighed og tendenser.

Våbengørelse

En teknisk proces, hvorved et biologisk agens gøres til kampstof.

Ændringsblanket

Såfremt en virksomhed har ændret eller påtænker ændringer i henhold til den gældende tilladelse, skal der meddeles eller ansøges CBB om dette, på en ændringsblanket.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk