Opdateret 02.11.2017

Beredskabets opgaver

 

Daglig aktivititet

Lægefaglig specialkompetence

Hovedopgaverne er blandt andet at varetage udarbejdelsen af biomedicinske vejledninger, gennemføre undervisning og foretage medicinsk-tekniske efterretningsanalyser i samarbejde med bl.a. Politiets og Forsvarets efterretningstjenester med henblik på løbende trusselsovervågning og styrkelse af den biologiske sikkerhed.

Analyser

Opgaven er dels at koordinere beredskabsrelevante forsknings- og udviklingsaktiviteter dels selv at udføre den specifikt kampstofrelaterede forskning og udvikling (våbengørelse, våbenvirkning, inaktivering mv.). De analytiske specialopgaver drejer sig også om gennemførelse af trusselsvurderinger såvel af teknisk-videnskabelig som af mere generel karakter. Sådanne vurderinger indgår bl.a. i centrets modelleringskompetence, der anvendes både i beredskabsopbygningen og som prognostisk redskab i den operative beslutningsstøtte.

Døgnberedskab

Den overordnede opgave er at sikre døgnberedskabets funktionalitet (bl.a. opstilling af felthold), gennemføre øvelse og uddannelse såvel internt som med andre aktører (politi, redningsberedskab, forsvar), udvikle og vedligeholde doktriner for indsats under forskellige omstændigheder, samt at vedligeholde det nødvendige materiel. I det operative beredskab indgår desuden en særskilt kompetence i spredningsvurdering.

Døgnberedskabet består dels af en lægevagt med beslutningskompetence (overlæge-niveau) dels af felthold. Disse feltholds opgaver er informationsindhentning, prøvetagning, hurtiganalyse og lægefaglig ekspertbistand med henblik på identifikation af kampstof, verifikation af udlægningsområde og klinisk rådgivning om umiddelbare strakstiltag, herunder medicinske modforanstaltninger. I døgnberedskabet indgår desuden udenlandske speciallaboratorier.

 

Operativ indsats

Ved mistænkt biologisk terrorhændelse, hvad enten der er tale om Type 1 (primær udlægning) eller Type 2 (sygdomsforekomst), foretager Centret en efterretningsbaseret trusselsvurdering, som lægges til grund for udredningsindsatsen, og der etableres en udredningsgruppe i Centret ledet af en koordinator. Som ved enhver anden ydelse fra Statens Serum Institut (SSI) foregår udredningen under lægelig ledelse og ansvar. I udredningsarbejdet anvendes en række redskaber', der både kan være interne kapaciteter på CBB eller SSI og eksterne kapaciteter, bl.a. inden- og udenlandske myndigheder.

Centret samler alle svar og afrapporterer til opgavestiller, som almindeligvis er Politiet, med en samlet konklusion på udredningen og afgiver relevante handlingsrettede anbefalinger. Som led i iværksættelsen af modforanstaltninger råder Centret over SSI's beredskabsvacciner og andre lægemidler.

  • Medicinske efterretninger. CBB samler relevant information til belysning af hændelsen dels fra Centrets egne kilder dels fra Politiet og Forsvarets Efterretningstjeneste.

  • Klinisk billede. CBB indhenter oplysnnger om eventuel sygdom i forbindelse med hændelsen - symptompræsentation, sygdomsforløb og parakliniske fund.

  • Epidemiologisk billede. I forbindelse med et evt. sygdomsudbrud samler CBB oplysninger om det epidemiologiske billede fx fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller evt. gennem epidemiologisk feltudredning ved udsendt ekspert fra SSI, Epidemiologisk afdeling.

  • Prøvetagning. Indhentning af prøver fra miljøet eller evt. klinisk materiale fra dyr og mennesker sker nationalt ved udsendelse af felthold fra Centret. Der sikres prøver til efterfølgende analyse for biologiske stoffer efter Centrets operationelle procedurebeskrivelse i overensstemmelse med EU-kommissionens vejledning.

  • Laboratorieanalyse. Ud fra de foreliggende oplysninger prioriterer Centret den laboratoriemæssige udredning og sender relevant prøvemateriale til danske eller udenlandske laboratorier.

  • Spredningsvurdering. Centret afgrænser det kontaminerede område og identificerer potentielt eksponerede personer, bl.a. gennem en spredningsvurdering baseret på et it baseret beslutningsstøttesystem.

  • Diagnose. Centret samler alle oplysninger og analyseresultater i en samlet afrapportering, der søger at identificere årsagen til hændelsen og afgiver en prognose for den videre udvikling (konsekvenser, farlighed mv.).

  • Modforanstaltninger. Afrapporteringen skal om nødvendigt indeholde anbefalinger til modforanstaltninger, såvel medicinske (fx lægebehandling eller forebyggende vaccination) som fysiske (fx værnemidler, afspærring, dekontaminering). Iværksættelse heraf sker under koordination af Politiet.

  • Informationsmateriale Afrapporteringen fra Centret skal om nødvendigt indeholde udkast til informationsmateriale for pressen, eventuelt eksponerede personer eller andre, og i nødvendigt omfang bistår Centret ved information af andre myndigheder. 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk