Opdateret 02.11.2017

Kursus for kommende sikringsansvarlige (obligatorisk)

Målgruppe

Centret varetager undervisning af sikringsansvarlige på virksomheder og institutioner, som er omfattet af bekendtgørelse af lov nr.53 af 11. januar 2017 om sikring af dyrepatogener og lov nr. 474 af 17. juni 2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale. Kurset er obligatorisk for kommende sikringsansvarlige. Det skal bemærkes, at kursisterne skal underskrive en samtykkeerklæring med henblik på rekvisition af straffeattest til offentlig brug fra Det Centrale Kriminalregister. Straffeattesten indgår i vurderingen af kursistens egnethed som sikringsansvarlig.

Formål

Biosikringsansvarlige sikrer, at virksomheden lever op til de regler og forpligtelser en given tilladelse medfører. Dette kræver både viden og forståelse for alle elementer i biosikring, hvilket kommende sikringsansvarlige undervises i på kurset. Med den viden bliver de selv i stand til at undervise relevante medarbejdere på deres egen virksomhed. Den sikringsansvarlige skal efter godkendelse sørge for, at virksomheden lever op til en række krav vedrørende bl.a. lagerføring, registrering og uddannelse. Biosikringsansvarlige fungerer som CBB´s kontaktpersoner og deltager ved CBB's tilsynsbesøg sammen med virksomhedens ledelse.

Funktionen som biosikringsansvarlig er et ansvarsfuldt hverv og den sikringsansvarlige skal følge love og regler på området. Personen skal have stor berøringsflade og have kendskab til, hvad der arbejdes med i de afdelinger, personen skal være sikringsansvarlig for.

 

Udbytte

Kursets målsætning er at give en teoretisk introduktion til baggrunden for lovgivning om biosikring samt alle aspekter vedrørende den daglige administration af biosikringsreglerne. Kurset indeholder også en historisk gennemgang af biologiske angreb, eksempler på forskellige agens med misbrugspotentiale og en gennemgang af det danske bioberedskab. Undervejs vil kursisterne blive præsenteret for forskellige dilemmaer som oplæg til forskellige etiske overvejelser. Endelig får kursisterne vejledning i, hvorledes de kan oplære kolleger på egen arbejdsplads og opretholde en sund sikringskultur.

Evaluering

Kursisterne evalueres individuelt på deres aktive deltagelse og engagement. Ved godkendt kursusforløb og tilfredsstillende straffeattest udstedes efterfølgende en kursusgodkendelse, som er et vilkår for den konkrete tilladelse fra CBB.

Sted og varighed

Kurset bliver afholdt i Center for Biosikring og Bioberedskab på Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S.
Kurset varer én dag, og der er mødepligt til hele undervisningsforløbet.
 

Tilmelding og kursusdatoer

Tilmelding til kurset foregår via CBBs kursusportal:  https://booking.biosikring.dk

På kursusportalen er der også en oversigt over kommende kursusdatoer.

 Undervisningen er gratis.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk