Opdateret 02.11.2017

Baggrund

Centrets beredskabsmæssige forpligtelser har hjemmel i følgende love og regler:

Biosikringsloven (lov nr. 474 af 17. juni 2008)

§ 1, stk. 2 ”Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om, at reglerne i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov også gælder for andre biologiske stoffer, fremføringsmidler og relaterede materialer, der ikke er omfattet af stk. 1, hvis de biologiske stoffer m.v. vurderes at kunne anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker. ”Lovbemærkninger til § 1, stk. 2:[…] idet Statens Serum Institut med Center for Biologisk Beredskab (nu Center for Biosikring og Bioberedskab) indgår i det operationelle beredskab mod biologiske sikkerhedstrusler og derigennem besidder den relevante ekspertise vedrørende biologiske våben, praktisk og teoretisk viden om mikroorganismer, toksiner, fremføringsmidler og relateret materiale på et højt fagligt niveau. […]

Underretningspligt

Bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009, § 20, stk. 1 "Center for Biosikring og  Bioberedskab skal straks underrettes i følgende tilfælde:1) Tyveri, misbrug eller anden bortkomst af de af denne bekendtgørelse omfattede biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale.2) Mistanke om udslip af de af denne bekendtgørelse omfattede biologiske stoffer.3) Fund af eller mistanke om tilstedeværelse af de af denne bekendtgørelse omfattede biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale.


Fareområde

Bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009, § 20, stk. 2 "Uvedkommende skal holdes borte fra alle områder med ukontrolleret forekomst af de af denne bekendtgørelse omfattede biologiske stoffer, indtil Center for Biosikring og Bioberedskab har sikret, at der er truffet foranstaltninger til imødegåelse af den mulige fare."

Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008) § 222  

”Statens Serum Institut er et institut under indenrigs- og sundhedsministeren, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium, for så vidt angår diagnostiske analyser, herunder referencefunktioner. Instituttet sikrer forsyning af vacciner, herunder vacciner til børnevaccinationsprogrammet, og beredskabsprodukter gennem fremstilling eller fremskaffelse. Instituttet indgår i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme og biologisk terrorisme. Instituttet driver videnskabelig forskning og yder rådgivning og bistand på områder, der vedrører instituttets opgaver.”Lovbemærkninger:"... Statens Serum Institut indgår også i beredskabet i forbindelse med biologisk terrorisme, eller mistanke herom gennem forskellige former for udredninger m.m., herunder trusselsvurdering, prøveindsamling, analyser, spredningsvurdering og undervisning. ..."

Finansudvalgets aktstykke 19 af 2. oktober 2001 

Serum Instituttet skal etablere et center for biologisk beredskab: diagnostik, rådgivning, undervisning, bekæmpelse af biologiske kampstoffer, døgnberedskab. 

Lægemiddelloven (lovbekendtgørelse nr. 1180 af 12. december 2005) § 30  

"Statens Serum Institut og Danmarks Fødevareforskning kan efter anmodning i særlige tilfælde i begrænset mængde sælge eller udlevere sera, vacciner, specifikke immunglobuliner og andre immunologiske testpræparater, der ikke er omfattet af markedsføringstilladelse. Lægemiddelstyrelsen skal underrettes om hvert salg eller udlevering” 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk