Opdateret 02.11.2017

Baggrund 

Biologiske våben har været anvendt i flere tilfælde af såvel stater som terrorgrupper og i nogle tilfælde med meget store tab til følge. Anvendt som våben skelner virus, bakterier og giftstoffer ikke mellem civile og soldater, og det har derfor siden Genèvekonventionen i 1925 været forbudt at bruge biologiske våben. Dette forbud blev yderligere styrket ved en særlig FN-konvention fra 1975, der forbyder staters udvikling og anvendelse af biologiske våben.

Den teknologiske udvikling har efterhånden gjort det muligt for ikke-statslige grupper at fremstille biologiske våben og vel at mærke med brug af komponenter, der også har en legitim anvendelse inden for forskning eller bioteknologisk produktionsvirksomhed. For at forhindre terrorgrupper i at skaffe sig de nødvendige komponenter til at fremstille biologiske våben, og i øvrigt modvirke spredning af disse forbudte masseødelæggelsesvåben, pålagde FN med Sikkerhedsrådsresolution 1540 i 2004 alle sine medlemsstater at indføre og håndhæve regler, der øger sikkerheden omkring våbenrelaterede komponenter. På engelsk kaldes dette begreb ”biosecurity”, hvilket på dansk har fået betegnelsen ”biosikring”.

I Danmark vedtog Folketinget i 2008 loven om biosikring (lov nr. 474 af 17. juni 2008), der henhører under Sundheds- og Ældreministeriet, og hvor Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) er den nationale myndighed på området. Fra 1. november 2009, hvor en ny bekendtgørelse om biosikring trådte i kraft, er det ikke længere tilladt for nogen i Danmark at besidde eller arbejde med komponenter, der kan bruges til fremstilling af biologiske våben, uden en tilladelse fra CBB (bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009). Det betyder, at fx hospitalslaboratorier, forskningsinstitutioner og farmaceutiske virksomheder skal søge om tilladelse til at arbejde med visse biologiske stoffer og andet materiale. For at opnå en tilladelse skal man opfylde visse krav til bl.a. arbejdets formål, uddannelse af personalet og fysiske sikringsforanstaltninger på virksomheden.

Ved at opretholde en god biosikringskultur og overholde reglerne på området bidrager den enkelte virksomhed til at modvirke spredning af biologiske våben. Samtidig sikres virksomheden mod at blive misbrugt som ufrivillig leverandør af biologiske våbenkomponenter, hvilket - selv om det skulle ske uforvarende - alligevel kan forventes at have en negativ betydning for virksomhedens omdømme.

CBB påtager sig ansvaret for, at de krav, der fastsættes i forbindelse med tilladelse, er både nødvendige og tilstrækkelige til at opnå en så god sikring mod spredning af biologiske våbenkomponenter, som det er muligt, uden at den teknologiske udvikling eller forskningsfriheden tager skade. Imidlertid er området hele tiden i bevægelse, og CBB modtager gerne forslag til forbedringer fra virksomheder og enkeltpersoner, ligesom Centret aktivt deltager i de internationale bestræbelser på at modvirke spredningen af masseødelæggelsesvåben globalt.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk